span.mobile_menu_bar:before { color: #ffff !important; }

טופס הסכמה רוכבי המדבר

נא לקרוא בעיון !

 • אני מצהיר/ה, מסכים/מה ומאשר/ת, כדלקמן:

 • חברת רוכבי המדבר אילת בע"מ (להלן: "החברה"), ו/או מנהלים מטעמם ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם (להלן: "המארגנים"), עוסקת בניהול והשכרת אופניים רגילים וחשמליים וכן מפעילה בתשלום טיולי אופנים בשטח באופן עצמאי או באמצעות מדריך (להלן ״הפעילות״).

 • ידוע לי שההשתתפות בפעילויות הרכיבה המוצעות הינן לגילאי 16 ומעלה.

 • קיבלתי מהחברה את מלוא ההסברים על פעילות רכיבת האופניים וכן קיבלתי את מלוא הוראות הבטיחות והבנתי היטב במה כרוך ספורט הרכיבה על האופניים ובהתאמה פעילות המארגנים לרבות הסיכונים והנזקים שעלולים להיגרם לי כתוצאה מכך וכן ברור לי היטב שפעילות הרכיבה על אופניים היא בעלת סיכון גבוה ועלול להיגרם למשתתפים בה וגם לי נזק, לרבות נזקי גוף, פציעה ואף מוות.

 • בהיותי מודע/ת לכל הסיכונים הכרוכים ברכיבה על אופניים, אני נוטל/ת על עצמי סיכונים אלה מרצון ובוחר/ת להשתתף בפעילות המארגנים, למרות הסיכונים.

 • הנני מקבל/ת על עצמי אחריות מלאה לכל נזק שיגרם לי, לרבות נזק גופני, פציעה, מוות ו/או נזק לרכוש. בהתאמה אני דואג/ת לבטח עצמי באופן עצמאי בכיסויים המתאימים.

 • הנני מוותר/ת ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל טענה ו/או זכות תביעה מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה, מדריכיהם ועובדיהם /ו או מנהלים מטעמם ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם.

 • הנני מצהיר/ה כי יש לי ניסיון ברכיבת אופני שטח וכי אני בריא/ה במצב גופני טוב וכשיר/ה לרכוב על אופניים ומתחייב/ת להודיע למארגנים על כל שינוי במצבי הבריאותי או בכושרי; כמו כן, הנני מצהיר/ה כי לא אשתתף בפעילות כאשר לא אהיה כשיר/ה לחלוטין לרכוב על אופניים, לרבות אם אהיה תחת השפעת אלכוהול, סמים או השפעה מפריעה אחרת.

 • אני לא סובל/ת משום בעיות רפואיות ו/או מנטאלית שיש בהן למיטב ידיעתי להפריע לי. כן, אני מצהיר/ה כי בריאותי תקינה, (לנשים – אינני בהריון) ולא ידוע לי על כל בעיה בריאותית לביצוע פעילות מסוג זה.

 • הנני מתחייב/ת שבכל שלבי הפעילות אחבוש קסדה ואלבש מגיני ברכיים ומגיני מרפקים.

 • הנני יודע/ת כי לפני, במהלך ואחרי הפעילות יתכן ויצלמו אותי. אני מסכים/ה כי מארגני הפעילות, נותני החסות, סוכנים ונציגים אחרים מטעם המארגנים יכולים להשתמש, ללא תמורה, בכל תצלום שלי, וידאו או סטילס ואף בשמי, לשימוש בכל מסגרת תקשורתית ו/או ברשתות החברתיות ואף לצורכי קידום מסחרי.

 • ידוע לי כי בשום מקרה אסור לי להיכנס לשבילים לא מאושרים. כמו כן, ידוע לי כי קיימת חובה לשמור על הניקיון ולא ללכלך את הטבע וכן כי הרכיבה מותרת בשבילים מאושרים בלבד.

 • ככל שילווה אותי/אותנו מדריך בפעילות אני מתחייב/ת להישמע לכל הוראות המדריך.

 • הנני מתחייב/ת לפצות באופן מיידי את החברה בכל נזק שאגרום לאופניים (האופניים יצולמו "לפני" הפעילות ו-"אחרי" הפעילות). כבטוחה מפני כל נזק שאגרום אני מפקיד/ה בזאת את פרטי כרטיס האשראי ומאשר/ת באופן בלי חוזר לחברה או מי מטעמה לגבות ממני את מלוא הנזק ללא צורך באישור או פעולה נוספת.

 • הני מצהיר/ה כי הבנתי היטב את הכתוב במסמך הזה ואני מוותר/ת מראש ומרצוני החופשי בשמי ובשם הסמוכים על שולחני, על כל טענה או זכות הקיימת לי על פי כל דין ומתחייב/ת לקיים את כל האמור בו.

פרטי הרוכב (כרטיס אשראי לביטחון) ואישור טופס ההסכמה

אישור טופס הסכמה

צור קשר

כתובת

חוות הגמלים  |  אילת

נו אתם באים?

טלפון

972-50-6800151+

עקוב ברשתות החברתיות

דילוג לתוכן